/data/logs/php/php_errors_5.4.43.log没有写权限 #0 /data/webroot/classes/Artron/Logger.php(43): Artron_Logger->__construct(NULL, NULL) #1 /data/webroot/classes/Artron/Search.php(151): Artron_Logger::getInstance() #2 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Lib/Action/AuctionAction.class.php(186): Artron_Search->fetchAll('SELECT ArtCode,...') #3 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Lib/Action/AuctionAction.class.php(251): AuctionAction->getAuction('PZ2041082') #4 [internal function]: AuctionAction->detail() #5 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Runtime/~runtime.php(2): call_user_func(Array) #6 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Runtime/~runtime.php(2): App::exec() #7 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/index.php(14): App::run() #8 {main} 篆书-香雪吟馆——书画 金石碑帖-2018秋季拍卖会-荣宝斋(上海)拍卖有限公司
首页>2018秋季拍卖会>香雪吟馆——书画 金石碑帖>篆书
0331篆书
拍 卖 会 2018秋季拍卖会--香雪吟馆——书画 金石碑帖
拍 品 号 0331
作   者 傅抱石 生卒年月
名   称 篆书 创作年代
形   式 立轴    
质   地 水墨纸本 尺  寸 24.5×38.5cm
估   价 60,000~80,000
成 交 价 74,750
钤   印
款   识
著   录
展   览
备注说明