/data/logs/php/php_errors_5.4.43.log没有写权限 #0 /data/webroot/classes/Artron/Logger.php(43): Artron_Logger->__construct(NULL, NULL) #1 /data/webroot/classes/Artron/Search.php(151): Artron_Logger::getInstance() #2 /data/webroot/classes/Artron/Search.php(194): Artron_Search->fetchAll('SELECT count(Ar...') #3 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Lib/Action/AuctionAction.class.php(187): Artron_Search->fetch('SELECT count(Ar...') #4 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Lib/Action/AuctionAction.class.php(250): AuctionAction->getAuction('PZ2041082', 8, 4, 1) #5 [internal function]: AuctionAction->detail() #6 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Runtime/~runtime.php(2): call_user_func(Array) #7 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/Runtime/~runtime.php(2): App::exec() #8 /nfs155/customers/shrongbao.artron.net/index.php(14): App::run() #9 {main} 山居图-香雪吟馆——书画 金石碑帖-2018秋季拍卖会-荣宝斋(上海)拍卖有限公司
首页>2018秋季拍卖会>香雪吟馆——书画 金石碑帖>山居图
198
0409山居图
拍 卖 会 2018秋季拍卖会--香雪吟馆——书画 金石碑帖
拍 品 号 0409
作   者 李流芳 生卒年月
名   称 山居图 创作年代
形   式 扇片    
质   地 水墨泥金纸本 尺  寸 18×55cm
估   价 120,000~180,000
成 交 价 161,000
钤   印
款   识
著   录
展   览
备注说明